image
Department of
Computer Science and Engineering

Proud Alumni

Department of Computer Science and Engineering

Ms. Dhanalakshmi Arumugam, IAS
Batch : 1988 - 1992
Lt.R.Imayavaramban
Batch : 2012 - 2012
Suria R Asai
Batch : 1991 - 1995
Hemalatha Sarvesan
Batch : 1990 - 1994
Viji Selvam
Batch : 1989 - 1993
Gaiyathri P
Batch : 2005 - 2009
Ambal Saravanan
Batch : 1989 - 1993
Mr.Avinash Kumar
Batch : 2008 - 2012
Ms.Aishwarya Shekar
Batch : 2008 - 2012
Ms. Rasika M
Batch : 2013 - 2017
Mr.Manikandan G
Batch : 2008 - 2012
V.Sadhana
Batch : 2002 - 2006
Admission 2024-25
Apply Now